Phụ cấp phụ trách kế toán Trung tâm Y tế huyện

   Chuyên mục: Tỉnh, Thành phố
Thành viên


Ảnh minh họa


Đối với các cơ quan, đơn vị nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan Hội, Đoàn thể không thành lập phòng kế toán độc lập, chỉ có một biên chế làm kế toán hoặc bộ phận kế toán nằm trong Phòng Hành chính tổng hợp hoặc Văn phòng cơ quan… thì người được bố trí phụ trách kế toán sẽ do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức phụ cấp.

Ông Vũ Văn Tân (tanktytdp@...) được Sở Y tế bổ nhiệm phụ trách kế toán ở Trung tâm Y tế Dự phòng tuyến huyện. Trong hệ thống y tế dự phòng thì bộ phận kế toán trực thuộc Phòng Hành chính tổng hợp.

Ông Tân hỏi: Trung tâm Y tế dự phòng huyện thuộc đơn vị dự toán cấp mấy? Phụ trách kế toán được hưởng hệ số phụ cấp là bao nhiêu? Hiện nay ông Tân được thanh toán hệ số 0,2 và không có hệ số trách nhiệm 0,1 như vậy đúng hay sai?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời vấn đề ông Tân hỏi như sau:

Theo Điều 1 Quy định về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Ban hành kèm theo Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) thì đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước được hiểu như sau:

- Đơn vị dự toán cấp I là đơn vị trực tiếp nhận dự toán ngân sách hàng năm do Thủ tướng Chính phủ hoặc UBND giao. Đơn vị dự toán cấp I thực hiện phân bổ, giao dự toán ngân sách cho đơn vị cấp dưới trực thuộc.

- Đơn vị dự toán cấp II là đơn vị cấp dưới đơn vị dự toán cấp I, được đơn vị dự toán cấp I giao dự toán và phân bổ dự toán được giao cho đơn vị dự toán cấp III (trường hợp được ủy quyền của đơn vị dự toán cấp I).

- Đơn vị dự toán cấp III là đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách (Đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước), được đơn vị dự toán cấp I hoặc cấp II giao dự toán ngân sách.

- Đơn vị cấp dưới của đơn vị dự toán cấp III được nhận kinh phí để thực hiện phần công việc cụ thể, khi chi tiêu phải thực hiện công tác kế toán và quyết toán theo quy định (Đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước).

Phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Tại Mục V, Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 của liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước quy định:

- Kế toán trưởng của các đơn vị kế toán được hưởng mức phụ cấp chức vụ tính bằng mức phụ cấp chức vụ của trưởng phòng (trưởng ban) của đơn vị, cộng thêm phụ cấp trách nhiệm công việc ở mức 1 hệ số 0,1 so với mức lương tối thiểu chung theo quy định tại tiết d2 điểm d mục 7 Điều 6, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán được hưởng mức phụ cấp chức vụ của trưởng phòng (trưởng ban) của đơn vị.

- Căn cứ vào mức phụ cấp kế toán trưởng, mức phụ cấp phụ trách kế toán quy định này để vận dụng phù hợp với hoạt động của đơn vị.

Để thống nhất việc thực hiện Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV, hiện nay có một số UBND tỉnh đã ban hành quy định thực hiện chế độ phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong địa bàn các tỉnh đó như sau:

Đối với các cơ quan, đơn vị có phòng kế toán thì việc bổ nhiệm và chế độ phụ cấp kế toán trưởng và phụ trách kế toán được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV.

Đối với các cơ quan, đơn vị nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan Hội, Đoàn thể không thành lập phòng kế toán độc lập, chỉ có một biên chế làm kế toán hoặc bộ phận kế toán nằm trong Phòng Hành chính tổng hợp hoặc Văn phòng cơ quan… thì người được bố trí phụ trách kế toán sẽ do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức phụ cấp như sau:

- Người phụ trách kế toán đơn vị dự toán cấp I (có đơn vị dự toán trực thuộc) được hưởng phụ cấp tương đương với phụ cấp chức vụ của trưởng phòng của cơ quan, đơn vị.

- Người phụ trách kế toán đơn vị dự toán cấp I (không có đơn vị dự toán trực thuộc) được hưởng phụ cấp tương đương với phụ cấp chức vụ của phó trưởng phòng của cơ quan, đơn vị.

- Người phụ trách kế toán đơn vị dự toán cấp III được hưởng phụ cấp tương đương với phụ cấp chức vụ của phó trưởng phòng của cơ quan, đơn vị.

Trả lời các vấn đề ông Vũ Văn Tân hỏi:

- Về phân cấp đơn vị dự toán ngân sách, căn cứ Điều 1 bản Quy định về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Ban hành kèm theo Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) thì Sở Y tế được hiểu là đơn vị dự toán cấp I của ngân sách tỉnh.Trung tâm Y tế dự phòng huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, trực tiếp sử dụng ngân sách do Sở Y tế (đơn vị dự toán cấp I) giao và không có nhiệm vụ phân bổ dự toán ngân sách, do vậy Trung tâm Y tế dự phòng huyện được hiểu là đơn vị dự toán cấp III.

- Về mức phụ cấp phụ trách kế toán, căn cứ mục 2, phần V Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV thì phụ trách kế toán được hưởng mức phụ cấp chức vụ của trưởng phòng của đơn vị. Nhưng do bộ phận kế toán được biên chế trực thuộc Phòng Hành chính tổng hợp, vì vậy để phù hợp với cơ cấu tổ chức hoạt động của đơn vị, tính hợp lý trong công tác nhân sự, trường hợp này người phụ trách kế toán thường được xếp phụ cấp phụ trách kế toán bằng mức phụ cấp phó phòng của đơn vị.

Tại điểm 20.2, Mục I, Phần I, Bảng phụ cấp chức vụ ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định mức phụ cấp đối với các chức danh lãnh đạo trong Trung tâm Y tế dự phòng có hệ số từ 0,15 đến 0,7 (không thấy quy định mức cụ thể đối với từng chức danh giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, phó phòng, trưởng khoa, phó khoa). Theo đó, phụ cấp chức vụ của trưởng phòng, phó phòng Trung tâm Y tế dự phòng huyện nằm trong giới hạn này.

Ông Tân được Sở Y tế bổ nhiệm là phụ trách kế toán của Trung tâm Y tế dự phòng huyện, được xếp phụ cấp phụ trách kế toán hệ số 0,2 là phù hợp với quy định. Vì không phải là kế toán trưởng nên ông Tân không được cộng thêm phụ cấp trách nhiệm hệ số 0,1 là đúng quy định.

Luật sư Trần Văn Toàn
VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội