Bổ sung quy định về đăng ký cầm cố, thế chấp tàu bay

   Chuyên mục: Công dân
Thành viên


Ảnh chỉ có tính chất minh họa


Chính phủ ban hành Nghị định 50/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng, trong đó bổ sung quy định về đăng ký cầm cố, thế chấp tàu bay và cung cấp thông tin về cầm cố, thế chấp tàu bay.

Đăng ký cầm cố, thế chấp tàu bay và cung cấp thông tin về cầm cố, thế chấp tàu bay trước đây chưa được quy định thì nay tại Nghị định 50/2012/NĐ-CP đã quy định cụ thể.

Theo đó, việc đăng ký cầm cố, thế chấp tàu bay và cung cấp các thông tin về cầm cố, thế chấp tàu bay được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm.

Đơn giản hóa hồ sơ đề nghị đăng ký quyền sở hữu tàu bay

Theo Nghị định 70/2007/NĐ-CP trước đây, hồ sơ đề nghị đăng ký quyền sở hữu tàu bay gồm 5 loại giấy tờ: 1- Đơn đề nghị đăng ký quyền sở hữu tàu bao gồm các thông tin: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người đề nghị đăng ký, người đăng ký;...; 2- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu sân bay Việt Nam; 3- Giấy chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị đăng ký, người đăng ký; 4- Giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sở hữu tàu bay; trường hợp chuyển quyền sở hữu phải có thêm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của chủ sở hữu cũ; 5-  Biên lai hoặc giấy tờ xác nhận việc nộp lệ phí đăng ký.

Tại Nghị định 50/2012/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị đăng ký quyền sở hữu tàu bay gồm 4 loại giấy tờ: 1- Đơn đề nghị đăng ký quyền sở hữu tàu bay theo mẫu quy định; 2- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay Việt Nam; 3- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị đăng ký, người đăng ký; 4- Giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sở hữu tàu bay.

Như vậy, tại Nghị định 50/2012/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị đăng ký quyền sở hữu tàu bay đã được đơn giản hóa so với trước đây, giảm về số giấy tờ thực hiện đăng ký.