Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã nghỉ việc

   Chuyên mục: Công dân
Thành viên


Ảnh minh họa


Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn việc điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/5/2012 đối với các bộ xã đã nghỉ việc.

Thông tư liên tịch này áp dụng cho cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (sau đây gọi là cán bộ xã già yếu nghỉ việc).

Theo đó, từ ngày 1/5/2012, thực hiện điều chỉnh tăng thêm 26,5% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 4/2012 cho cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo quy định.

Công thức điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/5/2012 như sau:

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ 1/5/2012

=

Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 4/2012

x

1,265

Cụ thể, mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã là 1.325.000 đồng/tháng; cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã là 1.277.000 đồng/tháng và đối với các chức danh còn lại là 1.172.000 đồng/tháng.

Thông tư liên tịch có hiệu lực từ ngày 1/6/2012. Các chế độ quy định tại Thông tư liên tịch được thực hiện kể từ ngày 1/5/2012.