Đối tượng được hưởng trợ cấp mất việc làm

   Chuyên mục: Công dân
Thành viênÔng Nguyễn Mạnh Thắng (TP.Hà Nội) nhập ngũ ngày 4/9/1982 đến ngày 31/11/1985 xuất ngũ về địa phương và công tác tại Nhà máy dệt 8/3 đến tháng 2/1994. Tháng 2/1994 ông Thắng nghỉ việc tại Nhà máy dệt 8/3 và không được hưởng chế độ trợ cấp.

Từ tháng 2/1994 đến nay ông Thắng làm việc tại Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội (Hanosimex). Nay, Tổng công ty chuẩn bị làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động với ông Thắng.

Ông Thắng muốn được biết, thời gian ông tham gia trong quân đội và thời gian làm việc tại Nhà máy Dệt 8/3 có được tính hưởng chế độ trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ nào khác không?

Về vấn đề trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội trả lời như sau:

Đối với thời gian trong quân đội

Tại Quyết định xuất ngũ ngày 22/11/1985 có ghi: Ông được xuất ngũ về E4, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội; các khoản quyền lợi đã được thanh toán khi xuất ngũ gồm (trợ cấp xuất ngũ: 375đ; trợ cấp bồi dưỡng sức khỏe: gạo…). Cũng tại Quyết định xuất ngũ có ghi: Ngày 12/3/1986 ông Thắng xuất ngũ về Nhà máy Dệt 8/3; ngày 3/2/1986 Nhà máy Dệt 8/3 Hà Nội có Công văn số 22/LĐTL đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô cho ông Thắng được đổi quyết định xuất ngũ về nhà máy.

Theo quy định tại Thông tư số 04/LĐTBXH/TT ngày 18/3/1993 tại điểm d khoản 5 phần 3 có quy định: Nếu công nhân, viên chức trước khi chuyển sang ký kết hợp đồng lao động đã hưởng trợ cấp thôi việc một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên mà tiếp sau đó ký kết hợp đồng với đơn vị ấy hoặc đơn vị khác thì thời gian công tác lúc đó không được cộng dồn để hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội hoặc trợ cấp thôi việc một lần.

Đối chiếu với quy định này thì hồ sơ của ông Thắng chưa có quyết định đổi quyết định xuất ngũ như Nhà máy đã đề nghị, trong quyết định xuất ngũ có ghi xuất ngũ về Nhà máy Dệt 8/3 ngày 12/3/1986 không thể hiện đã trả lại phần trợ cấp xuất ngũ như đã nêu tại Thông tư trên nên chưa có cơ sở để trả lời ông như đơn đề nghị.

Đối với thời gian làm việc tại Nhà máy Dệt 8/3

Ngày 1/2/1994 ông được tiếp nhận và điều động về làm việc tại Xí nghiệp Liên hợp Sợi – Dệt kim Hà Nội (Quyết định số 68/LHS-DK-TCLĐ ngày 26/1/1994) cũng đồng thời ngày 1/2/1994 ông có đơn xin chuyển công tác gửi Tổng Giám đốc Nhà máy Liên hợp Dệt 8/3 nhưng không được đồng ý cho chuyển công tác.

Sau đó, tháng 3/1994 Nhà máy Liên hợp Dệt 8/3 có Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông, tại điều 1 của Quyết định có ghi: Được thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động không có chế độ trợ cấp từ ngày 30/3/1994.

Điều 25 của Pháp lệnh Hợp đồng lao động quy định: Khi chấm dứt hợp đồng lao động, nếu vi phạm thời hạn báo trước để chấm dứt hợp đồng lao động…; Tùy theo từng trường hợp thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt Hợp đồng lao động, người lao động có thể được hưởng các khoản bồi thường, trợ cấp ngừng việc, thôi việc và các quy định khác theo quy định của Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 19 Nghị định số 165/HĐBT ngày 12/5/1992 quy định việc người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác theo khoản 2 Điều 25 của Pháp lệnh hợp đồng như sau: Người lao động được trợ cấp thôi việc bằng ½ tháng tiền công hoặc tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho mỗi năm làm việc với người sử dụng lao động đối với các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 20; điểm a, b,c khoản 2 Điều 21, điểm d, đ, khoản 1, Điều 22 của Pháp lệnh và khoản 1, 2 Điều 12; khoản 2 Điều 17 của Nghị định này.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.