Thứ tư, 13 Tháng 11 2019

Việt Nam sử lược - Bắc thuộc thời đại - CHƯƠNG IV Nhà Tiền Lý

CHƯƠNG IV Nhà Tiền Lý  (544 - 602) 1. Lý Nam Đế 2. Triệu Việt Vương 3. Hậu Lý Nam Đế 1. Lý Nam Đế (544-548). Năm Tân Dậu (541) là năm Đại Đồng thứ7 đời vua Vũ Đếnhà Lương, ở huyện Thái Bình 16 có một người tên là Lý Bôn, tài kiêm văn võ, thấy nước mình, trong thì quan lại Tàu làm khổ, ngoài thì người Lâm Ấp cướp phá, bèn cùng với những người nghĩa ...