Thứ năm, 14 Tháng 11 2019

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam

Quan điểm phát triển của Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GDP. Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia có ngành du lịch phát triển - ...