Tháo gỡ bất cập trong quyền sở hữu đất đai

   Chuyên mục: Chính sách - Quy hoạch
Thành viên


Ảnh minh họa/internet


Công tác cấp giấy chứng nhận lần đầu; giải quyết các vướng mắc do có nguồn gốc sử dụng đất vi phạm; tháo gỡ những tồn đọng về cấp giấy chứng nhận; giải quyết các vướng mắc về về cơ chế, chính sách đất đai liên quan đến cấp giấy chứng nhận… Đó là chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị 05/CT-TTg về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bất cập từ cấp cơ sở

Thủ tướng đánh giá, Bộ TN&MT và nhiều địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện việc cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất lần đầu với nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc cấp giấy chứng nhận lần đầu vẫn còn chậm; số lượng tồn đọng cần cấp giấy chứng nhận còn nhiều; lượng giấy chứng nhận đã ký chưa trao cho người được cấp ở một số địa phương còn khá lớn; việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở nhiều địa phương còn chậm, chưa đồng bộ; việc xây dựng, cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính chưa được thực hiện đầy đủ, thường xuyên theo quy định.

Nguyên nhân được Thủ tướng chỉ rõ chủ yếu là do UBND một số tỉnh, thành phố chưa nhận thức đúng trách nhiệm, thiếu quyết tâm; chưa thật sự tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành chưa chặt chẽ, thiếu tích cực; chưa được triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg. Việc đầu tư kinh phí đo đạc, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở các địa phương vẫn còn hạn chế. Hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất còn rất thiếu cán bộ, trang thiết bị kỹ thuật và các điều kiện làm việc…

Trọng tâm là giải quyết các vướng mắc về thủ tục

Trước trực trạng nhiều bất cập như vậy, để căn bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận lần đầu trong năm 2013 theo Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hội, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của địa phương phải hoàn thành căn bản việc cấp giấy chứng nhận lần đầu, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho tối thiểu một đơn vị cấp huyện để làm mẫu nhằm rút kinh nghiệm triển khai diện rộng.

Trước tháng 5/2013, các địa phương phải hoàn thành những công việc như: Rà soát, thống kê đầy đủ số lượng thửa đất tồn đọng cần cấp giấy chứng nhận theo từng loại đất, nguồn gốc sử dụng đất. Giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận cho từng huyện, xã và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp phải thực hiện từng quý trong năm 2013, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Bộ TN&MT trước ngày 30/11/2013 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ban hành quy định giải quyết các vướng mắc do có nguồn gốc sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai, pháp luật xây dựng có tính phức tạp, phổ biến ở địa phương, nhất là tại các dự án phát triển nhà ở; tiếp tục cải cách thủ tục cấp giấy chứng nhận ở địa phương; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định về thủ tục không đúng pháp luật hiện hành…